Pályarendszabály

(Groupama Aréna)

 

 

Ezen pályarendszabály hatálya kiterjed a Groupama Aréna teljes területére (1091 Budapest, Üllői út 129.), üzemeltetőjének használatában lévő területekre, helyiségekre, valamint – rendezvények idején – a lezárt biztonsági zónára.

A pályarendszabályt mindenkinek be kell tartani, függetlenül attól, hogy milyen célból tartózkodik az Aréna, illetve a biztonsági zóna területén.

Aki a Groupama Aréna, illetve rendezvénynapon a biztonsági zóna területére belép, ezen pályarendszabály előírásait, valamint Sportról szóló 2004. évi I. törvény, valamint az MLSZ irányadó szabályzataiban foglaltakat, így különösen Biztonsági Szabályzat rendelkezéseit, valamint a katasztrófa- és munkavédelmi szabályokat, továbbá a vonatkozó jogszabályokat önmagára nézve kötelező érvényűnek fogadja el, és annak fenntartás nélkül aláveti magát.

 

1. 1 A néző a rendezvény helyszínére akkor léptethető be, ha:

a) Érvényes belépőjeggyel, bérlettel vagy más belépésre jogosító igazolással rendelkezik.

-       A hazai szektorokba (B1-től D4-ig) történő belépéshez a klub által kibocsájtott érvényes „A” vagy „B” típusú szurkolói (klub-) kártyával, és az ez alapján vásárolt belépő jeggyel, vagy bérlettel kell rendelkezni.

-       A vendégszektorba (E szektor) a belépés névre szólóan vásárolt belépőjeggyel történik. A vendégszektor belépőjegyeinek értékesítése meghatározott mérkőzéseken elővételben, a vendégcsapat pénztáraiban lehetséges.

-       A belépőjegyek a klub rendezvényeire egyszeri belépésre jogosítanak.

-       A belépőjegyek és a bérletek másra a klub engedélyével ruházhatók át.

Bárminemű, a belépőjegyekkel vagy a bérletekkel történő visszaélés esetén a rendezők a bérletet vagy belépőjegyet vételárának visszatérítése nélkül érvénytelenítik, és a szabályokat megsértőket a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően és jelen pályarendszabályban leírtaknak megfelelően a rendezvény látogatásától távol tarthatják, illetve kizárhatják.

-       A 14 éven aluli gyermek minden esetben nevére szóló belépőjeggyel, hazai szurkoló esetén „A” vagy „B” típusú szurkolói kártyával léphet be a stadion területére.

A 7. életévét be nem töltött gyermek ingyenesen látogathatja a mérkőzést. Ennek feltétele, hogy a szülő érvényes belépőjeggyel, vagy bérlettel, – hazai szektorba történő belépés esetén – „A” vagy „B” típusú szurkolói kártyával, rendelkezzen. A gyermek életkorát a belépéskor hivatalos irattal igazolni kell, és külön ülőhelyet nem foglalhat el a lelátón.

-       Mozgáskorlátozott nézők a szektorok területén kijelölt helyen tartózkodhatnak a sportrendezvény ideje alatt.  Beléptetésük a IV. beléptető kapu bal oldalán kijelölt mechanikus kapun keresztül történik.

b) Ha a beléptetéskor a belépőjegy, a bérlet vagy a klubkártya birtokosának személyes adatai megegyeznek a személyazonosság igazolására alkalmas, a helyszínen felmutatott igazolványban szereplő adatokkal.

c) Nem áll nyilvánvalóan alkohol, kábítószer vagy más bódító hatású szer befolyása alatt.

d) Nem tart magánál szeszes italt, kábítószert, valamint olyan tárgyat, amely a sportrendezvény megtartását, továbbá mások személyi- és vagyonbiztonságát veszélyezteti, amelynek birtoklását jogszabály, illetve a sportrendezvényre való bevitelét a szervező megtiltotta. Aki ilyen tárgyat a tiltás ellenére megkísérel a sportlétesítmény területére bevinni, vele szemben a szervező kizárással él;

e) Nem tart magánál mások iránti gyűlöletkeltő, rasszista, antiszemita, mások jogait sértő, az elvárhatóság szerint megbotránkoztató, vagy politikai vélemény kifejezésére alkalmas eszközt, uszító feliratot, zászlót, vagy jogszabály által tiltott önkényuralmi jelképet;

f) Nem tanúsít az elvárhatóság szerint olyan magatartást, mely másokban megbotránkozást, riadalmat kelt, illetve a sportszerű szurkolással össze nem egyeztethető;

g) Nem tart magánál 20cmx20cmx30cm-nél nagyobb táskát, illetve professzionális kép- vagy hangfelvétel készítésére, vagy ezek továbbítására alkalmas eszközt;

h) Nem tart magánál üveget, műanyag flakont, sprayt, vagy bármilyen folyadékot, továbbá – a klub engedélye nélkül - dobot, trombitát, hangszórót, vagy egyéb  hangkeltésre alkalmas eszközt;

i) Nem áll eltiltás, vagy kitiltás, vagy kizárás hatálya alatt;

j) A ruházatának és csomagjának átvizsgálásához hozzájárul;

k) Tudomásul veszi, hogy a sportrendezvény ideje alatt róla kép- és hangfelvétel készíthető;

l) Tudomásul veszi, hogy a sportrendezvény ideje alatt a rendezők a pályarendszabályokban foglaltak betartását folyamatosan ellenőrzik;

m) A szervező, a rendező, vagy a szervező megbízásából jegyértékesítést végző személy felszólítására személyazonosságát igazolja;

n)   A néző a sportrendezvény befejezésének időpontjában, valamint a szervezőnek, a rendezőnek vagy a rendőrségnek a személy- és vagyonbiztonságot veszélyeztető helyzet kialakulása miatt tett felhívására köteles a sportrendezvény helyszínét elhagyni.

o)      Megfelel a Sporttörvény feltételeinek és az MLSZ által előírt egyéb kritériumoknak.

 

1.2 A szervező köteles azt a résztvevőt, aki a sportrendezvény megtartását, illetve mások személyi és vagyonbiztonságát veszélyezteti, vagy rasszista, gyűlöletre uszító, másokban félelmet keltő, vagy másokat megbotránkoztató, nem a sportszerű szurkolással, buzdítással összefüggő magatartást tanúsít, e magatartások abbahagyására felszólítani.

 

1.3  Ha a résztvevő a sportrendezvény időtartama alatt az 1.1 bekezdésben foglalt feltételeknek nem felel meg, vagy az 1.2 bekezdés szerinti magatartást a rendező figyelmeztetésére nem hagyja abba, a sportrendezvényről eltávolítható. 

 

 

2. A sportrendezvényen résztvevő ruházatának és csomagjának átvizsgálására, személyazonosságának megállapítására, a rendezvényről való eltávolítására, visszatartására a mérkőzés biztosítását végző rendőr, illetve a rendező szerv alkalmazottja vagy megbízottja jogosult.

 

3. A néző:

a) Kizárólag a belépőjegyen, bérleten, meghívón, illetve belépésre jogosító igazoláson megjelölt beléptető kapun keresztül léphet be a sportlétesítmény területére, a kijelölt útvonalon közelítheti meg a szektorát, és – ülőhely esetén –a belépőjegyen/bérleten/meghívón feltüntetett ülőhelyet foglalhatja el.

b) Nem akadályozhatja a többi résztvevő beléptetését, illetve távozását.  A kerítésre fel nem mászhat, azon keresztül semmilyen tárgyat nem vehet át, adhat át, illetve dobhat át.

c) A létesítményt – amennyiben arról a szervező, rendező, vagy a rendőrség másképpen nem rendelkezik – csak a belépési ponton hagyhatja el.

d) Előzetes tájékoztatást követően a szektorban a rendőrség által előírtak szerint visszatartható.

e) Biztonsági okból a résztvevők meghatározott csoportja a rendező döntése alapján a bérlet vagy a belépőjegy által meghatározottól eltérő szektorba átirányítható.

 

4. Az Aréna, illetve a biztonsági zóna területén a nézőkön kívül, más célból tartózkodó személyekre külön rendszabályok vonatkoznak.

 

5. Aki a rendezvényen a létesítménynek a nézőktől vagy a nézők meghatározott csoportjától elzárt területére jogosulatlanul belép, ott tartózkodik, vagy e területre a sportrendezvény megtartását vagy mások testi épségét veszélyeztető tárgyat bedob, bűncselekményt követ el. A jogsértést elkövető személyt a rendezők a jogszabályok rendelkezései szerint visszatartják, szükség esetén elkülönítik, és a rendőrhatóságnak átadják.

 

6. A néző a sportrendezvényen:

a) Köteles betartani a pályarendszabályok rendelkezéseit, a szervező által meghatározott előírásokat, illetve a rendezők utasításait.

b) Nem folytathat olyan tevékenységet, amely a sportrendezvény rendjét megzavarja vagy meghiúsítja, a sportrendezvényen résztvevők személyi- és vagyonbiztonságát veszélyezteti, illetve mások ruházatát szándékosan beszennyezheti.

c) A FIFA és UEFA által szervezett nemzetközi mérkőzéseken nem fogyaszthat a sportlétesítmény területén szeszesitalt. A magyar bajnoki/kupa-mérkőzéseken az 5 % alkoholtartalmat meg nem haladó ital árusítása és fogyasztása a szervező hozzájárulásával lehetséges.

d) Köteles a dohányzással kapcsolatos rendelkezéseket betartani. Dohányozni csak a kijelölt helyeken szabad.

e) Nem tanúsíthat mások iránti gyűlöletkeltő, rasszista, antiszemita, mások jogait sértő, az elvárhatóság szerint megbotránkoztató magatartást, illetve nem helyezhet el a Pályarendszabály hatálya alatt álló területen politikai vélemény kifejezésére alkalmas eszközt, uszító feliratot, zászlót, vagy jogszabály által tiltott önkényuralmi jelképet. A szervező felhívja a figyelmet, hogy e magatartás bűncselekményt valósíthat meg, és ellenkezik a sport egyetemes céljaival, valamint a Ferencvárosi Torna Club és szakosztályai szellemiségével.

f) Transzparenst, zászlót a kerítésre, a korlátra, oszlopra    a 16.10 pont szerinti bizottság előzetes kifejezett engedélyével helyezhet el. A kihelyezett tárgy reklámfelületet, tájékoztató táblát, menekülési útvonalat nem takarhat.

g) Tilos felmászni korlátra, kerítésre, oszlopra, kapura, mely tiltott cselekményekből eredő sérülés esetén a szervező, üzemeltető felelősséggel nem tartozik.

h) Köteles a szervezőnek, rendezőnek vagy a rendőrségnek a felhívására a sportrendezvény helyszínét elhagyni.

i) A sportrendezvény többi résztvevőjét nem zavarhatja magatartásával, különösen trágár vagy illetlen szavak bekiabálásával, ilyen gesztusok mutatásával, vagy – (a B szektorok kivételével)  – az indokoltnál hosszabb időtartamú felállássala esetén felszólítható tevékenységének abbahagyására.

j) A lépcsőkön, a menekülési útvonalakon, illetve a közlekedőfolyosókon – az ülő- vagy állóhelyének megközelítésén vagy távozásán kívül – nem tartózkodhat.

k) Kép- és hangfelvételt a rendező, szervező külön engedélye nélkül csak saját felhasználásra készíthet. A felvételeket a sportlétesítmény területéről nem sugározhatja ki, illetve semmilyen formában nem teheti közzé.

l) A résztvevő minden vele szemben elkövetett vélelmezett jogsértést, más résztvevő vagy rendező által okozott kárt vagy egyéb sérelmet a cselekmény megtörténtét követő 72 órán belül a klub honlapon megadott elérhetőségein levélben vagy emailben (krisztian.szimeth@fradi.hu) jelezhet, a bejelentést a klub köteles a lehető leghamarabb megvizsgálni és a vizsgálat végeztével annak eredményéről a bejelentőt a bejelentés formájának megfelelően tájékoztatni.

 

7. Amennyiben a pályarendszabályokban leírtakat, illetve a jogszabályok rendelkezéseit a résztvevő nem tartja be, a sportrendezvényről a jogszabályok szerint eltávolításra, vagy a rendőrség kiérkezéséig a jogszabályok szerint visszatartásra kerülhet.

 8.  A néző köteles betartani a szervező által meghatározott biztonsági előírásokat. A néző nem folytathat olyan tevékenységet, amely a sportrendezvényt megzavarja, meghiúsítja vagy a sportrendezvényen résztvevők, az arra érkezők vagy az onnan távozók személyiségi jogait vagy vagyoni javait sérti vagy veszélyezteti. Ezen kötelezettség megszegéséből eredő, a stadionban bekövetkezett  kárért a néző a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint köteles sérelemdíjat fizetni, illetve tartozik a kártérítési felelősségre vonatkozó általános szabályok szerinti kártérítéssel.

A kártérítési felelősség nem érinti a résztvevő szabálysértési vagy büntetőjogi vagy egyéb felelősségét. A kárt okozó a sportszervezet, illetve a létesítmény üzemeltetője részére minden, a cselekményéből származó szándékosan okozott anyagi kárt köteles megtéríteni, ha a károkozó objektív beazonosítása megtörtént.

 

9. Amennyiben a károkozó a rendezvények látogatásáról kizárásra kerül, a szurkolói kártyáján levő összeg – az okozott kár miatt visszatartott összeg levonása után – részére 30 napon belül elszámolásra kerül.

 

10. A sportrendezvények biztonságos lebonyolítása érdekében a szervező:

a) A sportrendezvényen résztvevőt a beléptetés feltételeiről, az ellenőrzés módjáról és az eltávolítás lehetőségéről a létesítményen kívül és annak területén jól látható, piktogramokkal is ellátott, aktualizált hirdetményeken, – magyar, angol, német és a külföldi vendég sportszervezet országa szerinti nyelven – tájékoztatja.

b) Gondoskodik a pályarendszabályok értelmében be nem vihető tárgyak dokumentált átvételéről, biztonságos megőrzéséről, és a jogosult részére távozásakor történő visszaadásáról, amennyiben ezek birtoklása jogszabályba nem ütközik. Közbiztonságra különösen veszélyes, vagy olyan tárgy feltalálás esetén, melynek birtoklása jogszabályba ütközik, a rendező a résztvevőt a rendőrség képviselőjének köteles átadni.

Amennyiben a be nem vihető tárgyakért a tulajdonos a sportrendezvény befejezésétől számított két órán belül nem jelentkezik, a szervező vagy a rendező a felelős őrzés szabályai szerint jár el.

c) Jogosult a sportrendezvény helyszínén, a belépési pontoknál, a létesítmény teljes területén, a sportlétesítményhez tartozó közterületen és a kijelölt parkolókban a résztvevők egyedi azonosítását lehetővé tevő kamerával megfigyelést végezni, a felvételeket rögzíteni és a jogszabály rendelkezése szerint kezelni. A szabálysértési, valamint a büntetőeljárás megindításához és lefolytatásához szükséges adatok és információk biztosítása céljából a sportrendezvény befejezését követően a szervező köteles a rendőrség által a sportrendezvény befejezését követő 72 órán belül megtehető felszólításban megjelölt ideig megőrizni a sportesemény biztosítása során rögzített felvételeket. A rendőrség a szervezőt vagy a rendezőt a felvételeknek a felszólítást követő legfeljebb 30 napig történő tárolására szólíthatja fel. Amennyiben a felszólításra nem kerül sor, a szervező vagy a rendező a rögzített adatokat a rögzítést követő 72 óra elteltével megsemmisíti. Amennyiben a rendőrség a kamerák által rögzített valamely adatot igényli, ennek a szervező haladéktalanul köteles eleget tenni. A rögzített felvételekből a jogszabályban meghatározott nemzetbiztonsági, bűnüldözési, szabálysértési, illetve igazságszolgáltatási feladatai ellátása céljából a nemzetbiztonsági szolgálat, a rendőrség, a szabálysértési hatóság, az ügyészség és a bíróság, valamint az érintett személy igényelhet adatot.

A kamerával felvett adatokat a sportrendezvény területén erre a célra létesített helyiségben a szervező, a rendező, illetve a rendező szerv képviselője egyidejűleg és folyamatosan figyelemmel kíséri. A rendőrség, illetve a nemzetbiztonsági szolgálat e feladattal megbízott képviselője ennek során jelen lehet. Amennyiben a rendőrség, illetve a nemzetbiztonsági szolgálat igényli, a szervező, a rendező, valamint a rendező szerv képviselője a sportrendezvény ideje alatt köteles biztosítani a hozzáférést a kamerával történő megfigyeléshez. A kamerák pozíciója a stadion rajzon kerül jelölésre.

 

 

d) A nézők vagy a nézők meghatározott csoportja elől elzárt területet technikai, mechanikai és  vegyi biztonsági eszközökkel védeni, melyet az elhelyezett figyelemfelhívó táblák jelölnek.

 

11. A bűncselekmény, szabálysértés elkövetőivel szemben a szervező, a rendező a rendőrséggel együttműködve minden törvényes eszközzel fellép.

 

12. A szervező a résztvevők számára felelősségbiztosítást kötött.

 

13. A nézők biztonságos távozása érdekében a rendőrség a nézőket – az ellenérdekű szurkolói csoportok sportlétesítményből, a rendőri biztosítás működési körzetéből, illetve a szurkolók kísérési útvonalából történő eltávozásáig – a sportlétesítményben visszatarthatja.

 

14. Ha a sportrendezvény elmaradt, illetve nézők kizárásával, vagy a nézőszám korlátozásával került megrendezésre, a belépőjegy ellenértéke három munkanapon belül visszatérítésre kerül. Ha a sportrendezvény megszakadt, a megismételt rendezvényre a belépőjegy érvényes. Erről a klub honlapján tájékoztatja a szurkolókat. (www.groupamaarena.com)

 

 

15. A szervező fenntartja annak lehetőségét, hogy bizonyos rendezvényeken pályarendszabály-kiegészítés léphet életbe.

 

 

16. A klub az általa szervezett sportrendezvény esetén a sportrendezvényről a sporttörvény vagy a Pályarendszabály megsértése miatt eltávolított személy részére a belépőjegy-eladást megtagadni, valamint megakadályozni, hogy a sportrendezvényen részt vehessen (a továbbiakban együtt: sportrendezvényen történő részvételből való kizárás).

16.1  A sportrendezvényen történő részvételből való kizárás időtartama hat hónapnál rövidebb nem lehet és a klub által szervezett minden sportrendezvényre vonatkozó kizárás esetén a két évet, a meghatározott sportlétesítményre vonatkozó kizárás esetén a négy évet nem haladhatja meg.

 

16.2 A sportrendezvényen történő részvételből való kizárásra vonatkozó döntés ellen a néző bírósághoz fordulhat.

 

16.3 A sportrendezvényen történő részvételből kizárható az a személy is, akit a Sporttörvény 71. § (3) bekezdése alapján el kellett volna távolítani, de erre azért nem került sor, mert a sportrendezvény helyszínén való szervezői (rendezői) beavatkozás következtében olyan nézői cselekmény volt várható, amely a sportrendezvény biztonságát aránytalanul veszélyeztette volna.

 

16.4 A klub az általa kizárt személy nevét, születési helyét és idejét, a kizárás időtartamát, a sportlétesítmény megnevezését, valamint azon sportrendezvények körét, amelyre kizárás hatálya kiterjed, 3 napon belül továbbítja a sportrendészeti nyilvántartásba.

 

16.5 Az irányadóan kiszabandó kizárási időtartamok a következőek ( az eset körülményeitől függően a klub ezektől eltérhet):

- 1.a) megsértése -  hat hónap kizárás,(belépéssel, kártyával jeggyel kapcsolatos visszaélés esetén)

- 1.b) megsértése – hat hónap kizárás,

- 1. c) megsértése – hat hónap kizárás,

- 1. d) megsértése – hat hónap kizárás,

- 1. e) megsértése – húsz hónap kizárás,

- 1. f) megsértése – hat hónap kizárás(felszólítás utáni folytatólagos, kirívóan súlyos esetben),

- 1. i) megsértése – húsz hónap kizárás,

- tárgy pályára bedobása – tizenkét hónap kizárás,

- minden más esetben hat-tizenkét hónap kizárás.

 

16.6 Több szabálysértés vagy visszaesés esetén ( két éven belül az első cselekmény elkövetésétől kezdve) a hosszabb időtartam kétszerese szabható ki de nem több mint a törvényi maximum.

 

16.7 A kizárás a klub saját belátása szerint meghozott döntése alapján próbaidőre felfüggeszthető.

 

16.8 A kizárásról szóló határozat a kézbesítésével lép hatályba. A kizárásról szóló határozatot a megadott vagy ismert lakcímre ettől függetlenül tértivevényes levélben meg kell küldeni, illetve lehetővé tenni hogy a kizárt a határozatot később is átvehesse vagy megkapja ilyen írásos kérése esetén. Ha a tértivevény „nem kereste”, „elköltözött”, „címzett ismeretlen”, „átvételt megtagadta” vagy más hasonló megjegyzéssel érkezik vissza, akkor a határozatot a feladástól számított ötödik munkanapon kell kézbesítettnek tekinteni.

 

16.9 Ha a kizárt kéri, akkor a kizárás tárgyában a klub felülvizsgálatot rendelhet el a kizárt által előadottak és általa csatolt bizonyítékok alapján. A felülvizsgálat idejére a kizárás hatályban marad. A felülvizsgálatot a 16.10 szerintiek alapján végzik.

 

16.10 A 16.9 szerinti felülvizsgálatot a Felülvizsgálati Bizottság végzi, mely hét tagból áll, amely hét tag közül négyet az FTC Labdarúgó Zrt igazgatósága elnöke, vagy az igazgatóság elnöke által kijelölt igazgatósági tag, hármat pedig a klub által partnernek elfogadott szurkolói szervezetek jelölnek ki. A Felülvizsgálati Bizottság minden esetben tárgyalást tart, ahol a kizártással fenyegetett álláspontját és bizonyítékait előadhatja.

 

17. Jelen Pályarendszabályban nem vagy nem részletesen szabályozott kérdésekben a Sportról Szóló Törvény, az MLSZ és az UEFA rendelkezései valamint a klub egyéb szabályzatai az irányadóak.

 

18. Jelen Pályarendszabály értelmezésében klub: az FTC Labdarúgó Zrt vagy a Ferencvárosi Torna Club vagy más sportszervezet (függően attól hogy a sportrendezvény szervezője melyik). Más fogalmakat a Sportról Szóló Törvény és az MLSZ és UEFA szabályzatok szerint kell értelmezni.

 

 

 

A pályarendszabály 2015. július 24-én, míg ennek módosítása 2017 október 25. napján lép életbe és visszavonásig érvényes. Jelen Pályarendszabály magyar, angol és német nyelven is kifüggesztésre kerül a stadionban.