Pályarendszabály

(Groupama Aréna)

 

Ezen pályarendszabály hatálya kiterjed a Groupama Aréna ( a továbbiakban: Aréna) teljes területére (1091 Budapest, Üllői út 129.), üzemeltetőjének használatában lévő területekre, helyiségekre, valamint – rendezvények idején – a lezárt biztonsági zónára.

A pályarendszabályt mindenkinek be kell tartani, függetlenül attól, hogy milyen célból tartózkodik az Aréna, illetve a biztonsági zóna területén.

Aki az  Aréna, illetve rendezvénynapon a biztonsági zóna területére belép, ezen pályarendszabály előírásait,  Sportról szóló 2004. évi I. törvény, („a továbbiakban: Sporttv.) valamint az MLSZ irányadó szabályzataiban foglaltakat, így különösen Biztonsági Szabályzat rendelkezéseit,  továbbá a katasztrófa- és munkavédelmi szabályokat, továbbá a vonatkozó jogszabályokat önmagára nézve kötelező érvényűnek fogadja el, és azoknak fenntartás nélkül aláveti magát.

1. 1 A néző a rendezvény helyszínére akkor léptethető be, ha:

a) Érvényes belépőjeggyel, bérlettel vagy más belépésre jogosító igazolással rendelkezik.

-  A hazai szektorokba (B1-től D4-ig) történő belépéshez a klub által kibocsátott, érvényes „A” vagy „B” típusú szurkolói (klub-) kártyával, és az ez alapján vásárolt belépő jeggyel, vagy bérlettel kell rendelkezni.

-  A vendégszektorba (E szektor) a belépés névre szólóan vásárolt belépőjeggyel történik. A vendégszektor belépőjegyeinek értékesítése meghatározott mérkőzéseken elővételben, a vendégcsapat pénztáraiban lehetséges.

- A belépőjegyek a klub rendezvényeire egyszeri belépésre jogosítanak.

- A belépőjegyek és a bérletek másra a klub engedélyével ruházhatók át.

Bárminemű, a belépőjegyekkel vagy a bérletekkel történő visszaélés esetén a szervező vagy a rendező a bérletet vagy belépőjegyet vételárának visszatérítése nélkül érvénytelenítik, és a szabályokat megsértőket a jogszabályi rendelkezéseknek és jelen pályarendszabályban leírtaknak megfelelően a rendezvény látogatásától távol tarthatják, illetve kizárhatják.

- A 14 éven aluli gyermek minden esetben nevére szóló belépőjeggyel, hazai szurkoló esetén „A” vagy „B” típusú szurkolói kártyával léphet be a stadion területére.

A 7. életévét be nem töltött gyermek ingyenesen látogathatja a mérkőzést. Ennek feltétele, hogy a szülő érvényes belépőjeggyel, vagy bérlettel, – hazai szektorba történő belépés esetén – „A” vagy „B” típusú szurkolói kártyával, rendelkezzen. A gyermek életkorát a belépéskor hivatalos irattal igazolni kell, és külön ülőhelyet nem foglalhat el a lelátón.

- Mozgáskorlátozott nézők a szektorok területén kijelölt helyen tartózkodhatnak a sportrendezvény ideje alatt.  Beléptetésük a III. beléptető kapu bal oldalán kijelölt mechanikus kapun keresztül történik.

b) Ha a beléptetéskor a belépőjegy, a bérlet vagy a klubkártya birtokosának személyes adatai megegyeznek a személyazonosság igazolására alkalmas, a helyszínen felmutatott igazolványban szereplő adatokkal.

c) Nem áll nyilvánvalóan alkohol, kábítószer vagy más bódító hatású szer befolyása alatt.

d) Nem tart magánál szeszes italt, kábítószert, valamint olyan tárgyat, amely a sportrendezvény megtartását, továbbá mások személyi- és vagyonbiztonságát veszélyezteti, amelynek birtoklását jogszabály, illetve a sportrendezvényre való bevitelét a szervező megtiltotta. Aki ilyen tárgyat a tiltás ellenére megkísérel a sportlétesítmény területére bevinni, vele szemben a szervező kizárással élhet.

e) Nem tart magánál mások iránti gyűlöletkeltő, rasszista, antiszemita, mások jogait sértő, megbotránkoztató, vagy politikai vélemény kifejezésére alkalmas eszközt, uszító feliratot, zászlót, vagy jogszabály által tiltott önkényuralmi jelképet;

f) Nem tanúsít az elvárhatóság szerint olyan magatartást, mely másokban megbotránkozást, riadalmat kelt, illetve a sportszerű szurkolással össze nem egyeztethető;

g) Nem tart magánál 20cmx20cmx30cm-nél nagyobb táskát, illetve professzionális kép- vagy hangfelvétel készítésére, vagy ezek továbbítására alkalmas eszközt;

h) Nem tart magánál üveget, műanyag flakont, sprayt, vagy bármilyen folyadékot, továbbá – a klub engedélye nélkül - dobot, trombitát, hangszórót, vagy egyéb  hangkeltésre alkalmas eszközt;

i) nem áll a Sporttv. 73. § (1) bekezdése szerinti kizárás, a sportrendezvények látogatásától eltiltás büntetés, a szabálysértési kitiltás, vagy a Sporttv. 76/A. § (1) bekezdése szerinti, külföldi sportszervezet, hatóság, bíróság hasonló tartalmú döntésének hatálya alatt,

j) A ruházatának és csomagjának átvizsgálásához hozzájárul;

k) Tudomásul veszi, hogy a sportrendezvény ideje alatt róla kép- és hangfelvétel készíthető;

l) Tudomásul veszi, hogy a sportrendezvény ideje alatt a rendezők és az arra jogosult személyek a pályarendszabályokban foglaltak betartását folyamatosan ellenőrzik;

m) A szervező, a rendező, vagy  jogszabályban meghatározott más személy személy felszólítására személyazonosságát igazolja;

n) Megfelel a Sporttv.  feltételeinek és az MLSZ által előírt egyéb kritériumoknak.

o) Nem tanúsít a sportrendezvény megtartását, illetve mások személyi és vagyonbiztonságát veszélyezteti, vagy rasszista, gyűlöletre uszító, másokban félelmet keltő, vagy másokat megbotránkoztató, nem a sportszerű szurkolással, buzdítással összefüggő magatartást (Sporttv. 71 § (2)).

1.2 A szervező köteles azt a résztvevőt, aki a sportrendezvény megtartását, illetve mások személyi és vagyonbiztonságát veszélyezteti, vagy rasszista, gyűlöletre uszító, másokban félelmet keltő, vagy másokat megbotránkoztató, nem a sportszerű szurkolással, buzdítással összefüggő magatartást tanúsít, e magatartások abbahagyására felszólítani.

1.3  Ha a résztvevő a sportrendezvény időtartama alatt az 1.1 bekezdésben foglalt feltételeknek nem felel meg, vagy az 1.2 bekezdés szerinti magatartást a rendező figyelmeztetésére nem hagyja abba, a sportrendezvényről eltávolítható. A rendező a személyt felszólítja személyazonossága igazolására. Amennyiben a személy a felszólításnak nem tesz eleget, a rendező - jogszabály eltérő rendelkezésének hiányában - a rendőrséget haladéktalanul értesíti az igazoltatás érdekében. A rendőrség kiérkezéséig, de legfeljebb az értesítéstől számított harmadik óra végéig a rendező a személyt visszatarthatja, feltéve, hogy a visszatartásra a helyszínen működő képfelvevő eszköz látóterében kerül sor. A képfelvevő eszköz által rögzített felvételek kezelésére a Sporttv. 74. § (4) és (5) bekezdésében foglalt rendelkezések megfelelően irányadók.

2. A sportrendezvényen résztvevő ruházatának és csomagjának átvizsgálására, személyazonosságának megállapítására, a rendezvényről való eltávolítására, visszatartására a mérkőzés biztosítását végző rendőr, illetve a rendező szerv alkalmazottja vagy megbízottja jogosult.

3. A néző:

a) Kizárólag a belépőjegyen, bérleten, meghívón, illetve belépésre jogosító igazoláson megjelölt beléptető kapun keresztül léphet be a sportlétesítmény területére, a kijelölt útvonalon közelítheti meg a szektorát, és – ülőhely esetén –a belépőjegyen/bérleten/meghívón feltüntetett ülőhelyet foglalhatja el.

b) Nem akadályozhatja a többi résztvevő beléptetését, illetve távozását.  A kerítésre fel nem mászhat, azon keresztül semmilyen tárgyat nem vehet át, adhat át, illetve dobhat át.

c) A létesítményt – amennyiben arról a szervező, rendező, vagy a rendőrség másképpen nem rendelkezik – csak a belépési ponton hagyhatja el.

d) Előzetes tájékoztatást követően a szektorban a rendőrség által előírtak szerint visszatartható. A nézők biztonságos távozása érdekében a rendőrség a nézőket az ellenérdekű szurkolói csoportok sportlétesítményből, a rendőri biztosítás működési körzetéből, illetve a szurkolók kísérési útvonalából történő eltávozásáig a sportlétesítményben visszatarthatja. Ha a sportrendezvényen a rendőrség nincs jelen, a szervező a visszatartásról önállóan is dönthet. (Sporttv. 68§(9))

e) Biztonsági okból a résztvevők meghatározott csoportja a rendező döntése alapján a bérlet vagy a belépőjegy által meghatározottól eltérő szektorba átirányítható.

4. Az Aréna, illetve a biztonsági zóna területén a nézőkön kívül, más célból tartózkodó személyekre külön rendszabályok vonatkoznak.

5. Aki a rendezvényen a létesítménynek a nézőktől vagy a nézők meghatározott csoportjától elzárt területére jogosulatlanul belép, ott tartózkodik, vagy e területre a sportrendezvény megtartását vagy mások testi épségét veszélyeztető tárgyat bedob, bűncselekményt követ el. A jogsértést elkövető személyt a rendezők a jogszabályok rendelkezései szerint visszatartják,  jogszabály által lehetővé tett egyéb intézkedést alkalmaznak vele szemben, és a rendőrhatóságnak átadják.

6. A néző a sportrendezvényen:

a) Köteles betartani a pályarendszabályok rendelkezéseit, a szervező által meghatározott előírásokat, illetve a rendezők utasításait.

b) Nem folytathat olyan tevékenységet, amely a sportrendezvény rendjét megzavarja vagy meghiúsítja, a sportrendezvényen résztvevők személyi- és vagyonbiztonságát veszélyezteti, illetve mások ruházatát szándékosan beszennyezheti.

c) A FIFA és UEFA által szervezett nemzetközi mérkőzéseken a sportszövetségek által meghatározottak szerint fogyaszthat a sportlétesítmény területén szeszesitalt. A magyar bajnoki/kupa-mérkőzéseken az 5 % alkoholtartalmat meg nem haladó ital árusítása és fogyasztása a szervező hozzájárulásával lehetséges.

d) Köteles a dohányzással kapcsolatos rendelkezéseket betartani. Dohányozni csak a kijelölt helyeken szabad.

e) Nem tanúsíthat mások iránti gyűlöletkeltő, rasszista, antiszemita, mások jogait sértő, az elvárhatóság szerint megbotránkoztató magatartást, illetve nem helyezhet el a Pályarendszabály hatálya alatt álló területen politikai vélemény kifejezésére alkalmas eszközt, uszító feliratot, zászlót, vagy jogszabály által tiltott önkényuralmi jelképet. A szervező felhívja a figyelmet, hogy e magatartás bűncselekményt valósíthat meg, és ellenkezik a sport egyetemes céljaival, valamint a Ferencvárosi Torna Club és szakosztályai szellemiségével.

f) Transzparenst, zászlót a kerítésre, a korlátra, oszlopra    a 16.10 pont szerinti bizottság előzetes kifejezett engedélyével helyezhet el. A kihelyezett tárgy reklámfelületet, tájékoztató táblát, menekülési útvonalat nem takarhat.

g) Tilos felmászni korlátra, kerítésre, oszlopra, kapura, mely tiltott cselekményekből eredő sérülés esetén a szervező, üzemeltető felelősséggel nem tartozik.

h) A néző a sportrendezvény befejezésének időpontjában, valamint a szervezőnek, a rendezőnek vagy a rendőrségnek a személy- és vagyonbiztonságot veszélyeztető helyzet kialakulása miatt tett felhívására köteles a sportrendezvény helyszínét elhagyni.

i) A sportrendezvény többi résztvevőjét nem zavarhatja magatartásával, különösen trágár vagy illetlen szavak bekiabálásával, ilyen gesztusok mutatásával, vagy – (a B szektorok kivételével)  – az indokoltnál hosszabb időtartamú felállás esetén felszólítható tevékenységének abbahagyására.

j) A lépcsőkön, a menekülési útvonalakon, illetve a közlekedőfolyosókon – az ülő- vagy állóhelyének megközelítésén vagy távozásán kívül – nem tartózkodhat.

k) Kép- és hangfelvételt a rendező, szervező külön engedélye nélkül csak saját felhasználásra készíthet. A felvételeket a sportlétesítmény területéről nem sugározhatja ki, illetve semmilyen formában nem teheti közzé.

l) A résztvevő minden vele szemben elkövetett vélelmezett jogsértést, más résztvevő vagy rendező által okozott kárt vagy egyéb sérelmet a cselekmény megtörténtét követő 72 órán belül a klub honlapon megadott elérhetőségein levélben vagy emailben (krisztian.szimeth@fradi.hu) és a (biztonsag@fradi.hu) jelezhet, a bejelentést a klub köteles a lehető leghamarabb megvizsgálni, és a vizsgálat végeztével annak eredményéről a bejelentőt a bejelentés formájának megfelelően tájékoztatni.

7. Amennyiben a pályarendszabályokban leírtakat, illetve a jogszabályok rendelkezéseit a résztvevő nem tartja be, a sportrendezvényről a jogszabályok szerint eltávolításra, vagy a rendőrség kiérkezéséig a jogszabályok szerint visszatartásra kerülhet.

 8.  A néző köteles betartani a szervező által meghatározott biztonsági előírásokat. A néző nem folytathat olyan tevékenységet, amely a sportrendezvényt megzavarja, meghiúsítja vagy a sportrendezvényen résztvevők, az arra érkezők vagy az onnan távozók személyiségi jogait vagy vagyoni javait sérti vagy veszélyezteti. Ezen kötelezettség megszegéséből eredő, a stadionban bekövetkezett  kárért a néző a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint köteles sérelemdíjat fizetni, illetve tartozik a kártérítési felelősségre vonatkozó általános szabályok szerinti kártérítéssel.

A kártérítési felelősség nem érinti a résztvevő szabálysértési vagy büntetőjogi vagy egyéb felelősségét. A kárt okozó a sportszervezet, illetve a létesítmény üzemeltetője részére minden, a cselekményéből származó szándékosan okozott anyagi kárt köteles megtéríteni, ha a károkozó objektív beazonosítása megtörtént.

9. Amennyiben a károkozó a rendezvények látogatásáról kizárásra kerül, a szurkolói kártyáján levő összeg – az okozott kár miatt visszatartott összeg levonása után – részére 30 napon belül elszámolásra kerül.

10. A sportrendezvények biztonságos lebonyolítása érdekében a szervező:

a) A sportrendezvényen résztvevőt a beléptetés feltételeiről, az ellenőrzés módjáról és az eltávolítás lehetőségéről a létesítményen kívül és annak területén jól látható, piktogramokkal is ellátott, aktualizált hirdetményeken, – magyar, angol, német és a külföldi vendég sportszervezet országa szerinti nyelven – tájékoztatja.

b) Gondoskodik a pályarendszabályok értelmében be nem vihető tárgyak dokumentált átvételéről, biztonságos megőrzéséről, és a jogosult részére távozásakor történő visszaadásáról, amennyiben ezek birtoklása jogszabályba nem ütközik. Közbiztonságra különösen veszélyes, vagy olyan tárgy feltalálása esetén, melynek birtoklása jogszabályba ütközik, a rendező a résztvevőt a rendőrség képviselőjének köteles átadni.

Amennyiben a be nem vihető tárgyakért a tulajdonos a sportrendezvény befejezésétől számított két órán belül nem jelentkezik, a szervező vagy a rendező a felelős őrzés szabályai szerint jár el és a tárgyat 60 napig tárolja, ezt követően lehetőség szerint selejtezi.

c) Jogosult a sportrendezvény helyszínén, , a létesítmény teljes területén, a  beléptetésre váró szurkolók által elfoglalt közterületen és a nézők részére kijelölt parkolókban a résztvevők egyedi azonosítását lehetővé tevő minőségű felvételt biztosító, előre elhelyezett vagy a szervező illetve rendező testére rögzített kamerával megfigyelést végezni, a felvételeket rögzíteni és a jogszabály rendelkezése szerint kezelni. A szabálysértési, valamint a büntetőeljárás megindításához és lefolytatásához szükséges adatok és információk biztosítása céljából a sportrendezvény befejezését követően a szervező köteles a rendőrség által a sportrendezvény befejezését követő  120 órán belül megtehető felszólításban megjelölt ideig megőrizni a sportesemény biztosítása során rögzített felvételeket. A rendőrség a szervezőt vagy a rendezőt a felvételeknek a felszólítást követő legfeljebb  60 napig történő tárolására szólíthatja fel. Amennyiben a felszólításra nem kerül sor, a szervező vagy a rendező a rögzített adatokat a rögzítést követő  120 óra elteltével megsemmisíti. Amennyiben a rendőrség a kamerák által rögzített valamely adatot igényli, ennek a szervező haladéktalanul köteles eleget tenni. A rögzített felvételekből a jogszabályban meghatározott nemzetbiztonsági, bűnüldözési, szabálysértési, illetve igazságszolgáltatási feladatai ellátása céljából a nemzetbiztonsági szolgálat, a rendőrség, a nyomozó hatóság, az előkészítő eljárást folytató szerv, a szabálysértési hatóság, az ügyészség és a bíróság, valamint az érintett személy igényelhet adatot.

A kamerával felvett adatokat a sportrendezvény területén erre a célra létesített helyiségben a szervező, a rendező, illetve a rendező szerv képviselője egyidejűleg és folyamatosan figyelemmel kíséri. A rendőrség, illetve a nemzetbiztonsági szolgálat e feladattal megbízott képviselője ennek során jelen lehet. Amennyiben a rendőrség, illetve a nemzetbiztonsági szolgálat igényli, a szervező, a rendező, valamint a rendező szerv képviselője a sportrendezvény ideje alatt köteles biztosítani a hozzáférést a kamerával történő megfigyeléshez. A kamerák pozíciója a stadion rajzon kerül jelölésre.

d) Jogosult a nézők vagy a nézők meghatározott csoportja elől elzárt területet technikai, mechanikai és  vegyi biztonsági eszközökkel védeni, melyet az elhelyezett figyelemfelhívó táblák jelölnek.

11. A bűncselekmény, szabálysértés elkövetőivel szemben a szervező, a rendező a rendőrséggel együttműködve minden törvényes eszközzel fellép.

12. A szervező a résztvevők számára felelősségbiztosítást kötött.

13. A nézők biztonságos távozása érdekében a rendőrség a nézőket – az ellenérdekű szurkolói csoportok sportlétesítményből, a rendőri biztosítás működési körzetéből, illetve a szurkolók kísérési útvonalából történő eltávozásáig – a sportlétesítményben visszatarthatja. Ha a sportrendezvényen a rendőrség nincs jelen, a szervező a visszatartásról önállóan is dönthet.

14. Ha a sportrendezvény elmaradt, illetve nézők kizárásával, vagy a nézőszám korlátozásával került megrendezésre, a belépőjegy ellenértéke három munkanapon belül visszatérítésre kerül. Ha a sportrendezvény megszakadt, a megismételt rendezvényre a belépőjegy érvényes. Erről a klub honlapján tájékoztatja a szurkolókat. (www.groupamaarena.com)

15. A szervező fenntartja annak lehetőségét, hogy bizonyos rendezvényeken pályarendszabály-kiegészítés léphet életbe.

16. A klub az általa szervezett valamint utazó sportszervezetként a részvételével szervezett sportrendezvény esetén köteles a sportrendezvényről a sporttörvény vagy a Pályarendszabály megsértése miatt eltávolított személy részére a belépőjegy-eladást megtagadni, valamint megakadályozni, hogy a sportrendezvényen részt vehessen (a továbbiakban együtt: sportrendezvényen történő részvételből való kizárás). A sportrendezvényen történő részvételből való kizárás lehetőségéről a szervező a sportlétesítményen kívül és annak területén jól látható hirdetményben köteles tájékoztatást adni, amit - általános szerződési feltételként - magyar és angol nyelven is fel kell tüntetni. A klub ilyen hirdetményként külön kifüggeszti a Sporttv. vonatkozó szövegét.

16.1  A sportrendezvényen történő részvételből való kizárás időtartama hat hónapnál rövidebb nem lehet és a klub által szervezett minden illetve a klub utazó sportszervezetkénti részvételével szervezett sportrendezvényre vonatkozó kizárás esetén a két évet, a meghatározott sportlétesítményre vonatkozó kizárás esetén a négy évet nem haladhatja meg.

16.2 A sportrendezvényen történő részvételből való kizárásra vonatkozó  döntés ellen a néző bírósághoz fordulhat.

16.3 A sportrendezvényen történő részvételből kizárható az a személy is, akit a Sporttv.  71. § (3) bekezdése alapján el kellett volna távolítani, de erre azért nem került sor, mert a sportrendezvény helyszínén való szervezői (rendezői) beavatkozás következtében olyan nézői cselekmény volt várható, amely a sportrendezvény biztonságát aránytalanul veszélyeztette volna.

16.4 A klub szervezőként és az utazó sportszervezetként az általa kizárt személy nevét, születési helyét és idejét, képmását, a kizárás időtartamát, a sportlétesítmény megnevezését, valamint azon sportrendezvények körét, amelyre kizárás hatálya kiterjed, 3 napon belül továbbítja a sportrendészeti nyilvántartásba, valamint a szervező az utazó sportszervezet részére. Ha az utazó sportszervezet a továbbított adatok alapján nem dönt sportrendezvényen történő részvételből való kizárásról, a továbbított adatokat azok kézhezvételét követő 8 napon belül törli. A szervező a kizárási határozatokat és az abban szereplő személyes adatokat a kizárás időtartama alatt adatvédelmi szabályainak megfelelően kezeli.

16.5 Az irányadóan kiszabandó kizárási időtartamok a következőek ( az eset körülményeitől függően a klub ezektől eltérhet):

- 1.a) megsértése -  hat hónap kizárás,(belépéssel, kártyával jeggyel kapcsolatos visszaélés esetén)

- 1.b) megsértése – hat hónap kizárás,

- 1. d) megsértése – hat hónap kizárás,

- 1. e) megsértése – húsz hónap kizárás,

- 1. f) megsértése – hat hónap kizárás(felszólítás utáni folytatólagos, kirívóan súlyos esetben),

- 1. i) megsértése – húsz hónap kizárás,

- tárgy pályára bedobása – tizenkét hónap kizárás,

- minden más esetben hat-tizenkét hónap kizárás.

16.6 Több szabálysértés vagy visszaesés esetén ( két éven belül az első cselekmény elkövetésétől kezdve) a hosszabb időtartam kétszerese szabható ki, de nem több, mint a törvényi maximum.

16.7 A kizárás a klub saját belátása szerint meghozott döntése alapján próbaidőre felfüggeszthető.

16.8 A kizárásról szóló határozat a kézbesítésével lép hatályba. A kizárásról szóló határozatot a megadott vagy ismert lakcímre ettől függetlenül tértivevényes levélben meg kell küldeni, illetve lehetővé tenni hogy a kizárt a határozatot később is átvehesse vagy megkapja ilyen írásos kérése esetén. Ha a tértivevény „nem kereste”, „elköltözött”, „címzett ismeretlen”, „átvételt megtagadta” vagy más hasonló megjegyzéssel érkezik vissza, akkor a határozatot a feladástól számított ötödik munkanapon kell kézbesítettnek tekinteni.

16.9 Ha a kizárt kéri, akkor a kizárás tárgyában a klub felülvizsgálatot rendelhet el a kizárt által előadottak és általa csatolt bizonyítékok alapján. A felülvizsgálat idejére a kizárás hatályban marad. A felülvizsgálatot a 16.10 szerintiek alapján végzik.

16.10 A 16.9 szerinti felülvizsgálatot a Felülvizsgálati Bizottság végzi, mely hét tagból áll, amely hét tag közül négyet az FTC Labdarúgó Zrt igazgatósága elnöke, vagy az igazgatóság elnöke által kijelölt igazgatósági tag, hármat pedig a klub által partnernek elfogadott szurkolói szervezetek jelölnek ki. A Felülvizsgálati Bizottság minden esetben tárgyalást tart, ahol a kizárással fenyegetett álláspontját és bizonyítékait előadhatja.

17. Jelen Pályarendszabályban nem, vagy nem részletesen szabályozott kérdésekben a  Sporttv., az MLSZ, a FIFA és az UEFA rendelkezései, valamint a klub egyéb szabályzatai az irányadóak.

18. Jelen Pályarendszabály értelmezésében klub: az FTC Labdarúgó Zrt., vagy a Ferencvárosi Torna Club, vagy más sportszervezet (függően attól hogy a sportrendezvény szervezője melyik). Más fogalmakat a  Sporttv., az MLSZ, a FIFA és az UEFA szabályzatok szerint kell értelmezni.

Az eredeti, többször módosított pályarendszabály 2015. július 24-én, míg ennek jelen módosítása 2019. január 25. napján lép  hatályba, és visszavonásig érvényes. Jelen Pályarendszabály magyar, angol és német nyelven is kifüggesztésre kerül a stadionban.