RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÁS

 

“Segíts egy fradistának!” akció

 

1.     A Nyereményjáték szervezője

 

A Lagardère Sports Hungary Kft. (székhely: Budapest, 1091, Üllői út 129.; adószám: 24892814-2-43; továbbiakban: „Szervező”) által a PPG Trilak Kft. (székhely: 1238 Budapest, Grassalkovich út 4., a továbbiakban: „Trilak”) és Ferencvárosi Torna Club (székhely: Budapest, 1091, Üllői út 129., a továbbiakban: „FTC”) közreműködése mellett szervezett, a https://www.facebook.com/groupamaarena/, a http://www.fradi.hu/https://www.facebook.com/fradi.hu oldalakon, Instagramon az @ftcofficial csatornán, valamint a Fradi mobil applikációban elérhető játék felhívásban (továbbiakban: ”Játék” vagy „Nyereményjáték”) meghatározott feltételeknek megfelelő természetes személyek (továbbiakban: ”Játékos”) vehetnek részt, akik a Játék időtartama alatt a személyes adatainak kezeléséhez hozzájárulnak és a jelen játékszabályzat (a továbbiakban: ”Játékszabályzat”) feltételeit elfogadják.

 

A játék aktív időszakában jelen Játékszabályzat minden Játékos számára hozzáférhető a http://www.groupamaarena.com oldalon bejegyzés formájában. A Játékban való, bármely módon (jelölő, játékos) történő részvétel a jelen Játékszabályzat teljes körű elfogadását jelenti.

 

2.     A Nyereményjátékban részvételre jogosult személyek:

 

A Nyereményjátékban részvételre jogosult minden Magyarországon állandó lakcímmel rendelkező, 18. életévét betöltött cselekvőképes személy, aki megfelel a Nyereményjáték jelen Játékszabályzatban meghatározott részvételi feltételeinek.

 

A Nyereményjátékban nem vehetnek részt a Szervező, a Trilak, továbbá az FTC alkalmazottai, és ezen személyeknek a jelenleg hatályos, Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói. Szintén nem vehetnek részt a Nyereményjátékban olyan személyek, akik a nyereményjáték előkészítésében, megszervezésében, lebonyolításában vagy kivitelezésében bármilyen módon részt vettek, és ezen személyeknek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.

 

3.     A Nyereményjáték leírása:

 

A Nyereményjátékban részvételre jogosult személyek a Nyereményjáték “Jelölési” szakaszának időtartama alatt, a http://www.facebook.com/groupamaarena, https://www.facebook.com/fradi.hu http://www.fradi.hu/ oldalakon, Instagramon az @ftcofficial csatornán, valamint a Fradi mobil applikációban megosztott “Segíts egy fradistának!” felhívásban elérhető űrlap (a továbbiakban: „Űrlap”) teljes kitöltésének segítségével, egy olyan Magyarországon állandó lakcímmel rendelkező fradistát ajánlhatnak a Játék szervezői figyelmébe, akinek lakhatási körülményei nem kielégítőek, mivel otthonuk beltéri falfelületei tisztasági festést igényelnek. A Játékos önmaga jelölésére is jogosult.

 

A jelölés érvényességéhez az Űrlapon szereplő alábbi adatok kitöltése kötelező:

-        a jelölő családneve és keresztneve

-        a jelölő e-mail címe

-        a jelölő telefonszáma

-        a jelölt teljes neve

-        a jelölt címe

-        a jelölt telefonszáma

-        a jelölés indoka

 

A jelölő a fentieken túlmenően jogosult az Űrlapon az otthonukról készült fénykép feltöltésére, illetőleg annak megadására is, hogy a jelölt otthonában mikor végeztek utoljára tisztasági festést.

 

A jelölő köteles az Űrlapon valóságnak megfelelő adatokat megadni. A valóságnak nem megfelelő adatot szolgáltató jelölő jelölése érvénytelen. A Szervező a Játék bármely szakaszában (a „Jelölési” szakaszt követően is) jogosult a valóságnak nem megfelelő adato(ka)t tartalmazó jelölés Játékból történő, külön értesítés nélküli azonnali kizárására.

 

A jelölő az Űrlap kitöltésével és Szervező részére történő megküldésével akként nyilatkozik, hogy a Játékszabályzat rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek fogadja el, és az adatok (ideértve a fényképeket is) Szervező, illetve közreműködői részére történő átadására az érintettől származó határozott hozzájárulással rendelkezik, amely az érintett megfelelő tájékoztatáson alapul, és az érintett hozzájárulásával félreérthetetlen beleegyezését adta a rá vonatkozó személyes adat továbbításához és a Szervező, illetve közreműködői által történő kezeléséhez. Az adatkezeléshez adott megfelelő hozzájárulás hiányában a jelölő köteles a Szervező, illetve közreműködői valamennyi ebből eredő esetleges kárának teljes megtérítésére.

 

A Nyereményjátékban kizárólag olyan személyek ajánlhatóak és vehetnek részt, akiknek életvitelszerű állandó lakóhelyéül szolgáló, beltéri tisztasági festést igénylő házuk/lakásuk Magyarország közigazgatási területén található.

 

A “Jelölési” szakaszt követően a beérkezett jelöléseket a három tagból álló zsűri (továbbiakban: “Zsűri”) összesíti. Játékosok azok a személyek, akikre vonatkozóan a „Jelölési” szakaszban hiánytalan és valóságnak megfelelő adatokat tartalmazó Űrlap alapján érvényes jelölés érkezett a Szervezőhöz, illetve közreműködőihez.

 

Az érvényes jelöléseket a Zsűri jogosult értékelni; ennek során különösen az alábbi szempontokat veszi figyelembe:

 

a)     a jelölt enteriőr általános állagminősége, különös tekintettel a festésre, amennyiben ez az      Űrlapon feltöltött fénykép alapján megállapítható;

 

b)     a jelölt enteriőrben elvégzett legutolsó tisztasági festés időpontja, amennyiben ez az Űrlapon megadott adatok alapján megállapítható;

 

c)     az Űrlapon a jelölés indokaiként megjelölt egyéb körülmények.

 

A Zsűri a fenti szempontokat egyenként és összességükben, legjobb szakmai mérlegelésén alapuló meggyőződése alapján értékeli.

 

Amennyiben a Zsűri bármely tagja a döntéshozatali folyamat során észleli, hogy valamely Játékossal szemben a fenti 2. címben foglalt összeférhetetlenségi szituáció áll fenn (és ekképpen az adott Játékos a Nyereményjátékban történő részvételre nem lett volna jogosult), az összeférhetetlenséggel érintett Játékos a Nyereményjátékból kizárásra kerül.

 

A Zsűri valamennyi tagja a döntéshozatal során saját mérlegelése alapján 1-20 közötti skálán egy pontszámot rendel valamennyi Játékoshoz. Az egyes Játékosok esetében a Zsűri tagjai által juttatott pontszámok összeadódnak. A Nyereményjáték nyertese az a Játékos lesz, akinek a fentiek szerint kialakult összpontszáma a legmagasabb. Azonos pontszám esetén a Zsűri tanácskozással dönt a nyertes Játékos személyéről.

 

A Játékban akár jelölőként, akár Játékosként részt vevő személyek a részvétellel tudomásul veszik, hogy a  Zsűri a fenti eljárásrendnek megfelelően, saját szakmai mérlegelése alapján választja ki a jelen Játékszabályzatban meghatározott részvételi feltételeknek megfelelő 1 (egy) Játékost, akinek otthonát a Trilak kifesti.

 

A Játék menete:

 

-     Jelölési szakasz: 2018. március 13. – 2018. április 9.

-     Nyertes család kihirdetése: 2018. április 16. 16:00

-     Munkálatok elvégzése:  2018. április 23. – 2018. június 29.

-     Átadás: 2018. június 29. 

 

A Nyereményjáték során a Zsűri által nyertesként kiválasztott Játékos nyereménye a Trilak által felajánlott és elvégeztetett festési munkálat a Játékos Magyarország közigazgatási területén található családi házának/lakásának (100 m2 hasznos alapterületig és 3,5 méter belmagasságig) beltéri falfelületein beltéri színes vagy fehér festékek (színkeverés nélküli) felhasználásával (a továbbiakban: „Nyeremény”). A Nyeremény másra át nem ruházható, illetve készpénzre nem váltható. A Nyeremény kizárólag 1 (egy) darab magánlakás céljára szolgáló lakás vagy ház beltéri tisztasági festésére vonatkozik. A Nyereményre történő jogosultság feltétele, hogy a Játékos tulajdoni lap bemutatásával igazolja, hogy a kifestetni kívánt lakás vagy ház az ő kizárólagos tulajdonában, vagy az ő és házastársa közös tulajdonában áll.

 

Amennyiben a nyertes ház vagy lakás hasznos alapterülete 100 m2-nél nagyobb, a nyertes választani jogosult, hogy a ház vagy lakás mely szobáit fesse ki a Trilak, azzal, hogy a választott szobák össz-alapterülete a 100m2-t nem haladhatja meg. A nyertes nem jogosult olyan szobát választani, amelynek belmagassága a 3,5 métert meghaladja. A jelen bekezdéssel érintett esetben előfordulhat, hogy a Trilak által a Nyeremény keretében kifestett szobák össz-alapterülete a 100m2-t nem éri el.

 

A Nyereményjáték 2018. március 13. 14 órától 2018. június 29. 12 óráig tart.

 

4.     Zsűri:

 

A „Jelölési” szakasz során a hiánytalanul kitöltött Űrlapok a Szervező által felállított 3 tagú Zsűri elé kerülnek. A Zsűri egy tagja a Szervező, egy tagja a Trilak, egy tagja pedig az FTC munkatársai közül kerül ki.

 

A Nyeremény odaítélése a Zsűri kizárólagos mérlegelésén alapul, amelyért a Szervező nem vállal felelősséget. A Zsűri döntése ellen bármilyen jogorvoslat lehetősége kizárt. A Játékos a Nyereményjátékban történő részvétellel a Zsűri döntését elfogadja.

 

A Zsűri a nyertes meghatározásakor a Játékosok közül 2 tartaléknyertest is kiválaszt. A tartaléknyertesek azok, akik a Zsűri által adott pontszámok összege szerint felállított sorrend alapján a Játékosok közül a második, illetve a harmadik legjobb „Jelölés”-nek ítél meg. Azonos pontszám esetén a Zsűri tanácskozással dönt a második és harmadik tartaléknyertes személyéről. A tartaléknyertesek a Zsűri döntésének sorrendjében a Zsűri egyoldalú döntése alapján abban az esetben válnak jogosulttá a nyereményre, ha a nyertes vagy az előttük álló tartaléknyertes bármely okból határidőben nem jelentkezik Nyereményéért vagy a Nyeremény átvételét megtagadja. A tartaléknyertesre a Játékszabályzat nyertesre vonatkozó rendelkezései megfelelően irányadóak.

 

5.     Az eredményhirdetés:

 

Az eredményhirdetéssel egy időben a Szervező felveszi a kapcsolatot a nyertessel a Jelöléskor megadott elérhetőségeken keresztül oly módon, hogy az eredményről e-mail és SMS üzenetet küld. A Szervező nem vállal felelősséget azért, ha a nyertes vagy a tartaléknyertes a Jelölés során megadott valamely elérhetőségen bármely okból nem elérhető.

 

A Nyeremény átvételének feltétele a jelen Játékszabályzat rendelkezéseinek teljeskörű elfogadása a Szervező által biztosított írásbeli nyilatkozat aláírásával. A Nyeremény átvételével a nyertes akként nyilatkozik továbbá, hogy a jelen Játékszabályzat szerinti adatkezeléshez kifejezetten hozzájárul. A nyertes tudomásul veszi, hogy az adatkezeléshez történő hozzájárulása visszavonható, ilyen esetben azonban a Nyeremény átvételére azonban nem lesz jogosult.

 

Az értesítést követően a nyertesnek 3 nap áll rendelkezésre, hogy a Nyereményéért jelentkezzen. Amennyiben ezt nem teszi meg, illetve a Nyeremény átvételét megtagadja (ideértve, ha a Nyeremény átvételéhez szükséges írásbeli nyilatkozatot nem írja alá), úgy automatikusan a zsűrizéskor másodikként kiválasztott tartaléknyertes válik jogosulttá a nyereményre. Amennyiben a másodikként választott tartaléknyertes sem jelentkezik a megadott 3 napos határidőn belül, illetve a Nyeremény átvételét megtagadja (ideértve, ha a Nyeremény átvételéhez szükséges írásbeli nyilatkozatot nem írja alá), úgy automatikusan a harmadikként kiválasztott tartaléknyertes válik jogosulttá a nyereményre. Amennyiben a harmadikként kiválasztott tartaléknyertes sem jelentkezik, úgy a Szervező jogosult a Játékot a Nyeremény átadása nélkül befejezni.

 

A Nyeremény átadásának, azaz a beltéri festési munkálatok részleteit a Szervező és a nyertes közötti egyeztetés alapján a Szervező jogosult meghatározni. A beltéri festési munkálatokat a Trilak által igénybevett közreműködők végzik el.

 

6.     Adatkezelés:

 

A Játékban való részvétel a jelen Játékszabályzat, valamint az adatkezelési feltételek teljes körű elfogadását jelenti. A Játékban való részvétel önkéntes, az adatkezelés a Játékos (esetlegesen a jelölő által beszerzett) önkéntes és kifejezett hozzájárulásán alapul. A Szervező ezúton felhívja a Játékos figyelmét a Játékszabály és egyben az adatkezelés szabályainak figyelmes elolvasására. A Szervező semmiféle felelősséget nem vállal egyetlen felhasználóval vagy bármely más olyan személlyel szemben, aki a vonatkozó jogszabályok, szerződéses kötelezettségek, vagy a Játékszabályban foglalt rendelkezések megsértésével vesz részt a Játékban.

 

A Játékosok a jelentkezéssel tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy a Játékban való részvétellel a megadott személyes adataikat a Szervező a Játékon keresztül nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatos feladatai ellátása céljából, az adatkezelés céljára tekintettel szükséges mértékben és ideig, de legfeljebb a Játékkal kapcsolatos esetleges igények elévüléséig kezelje. A Játékosok a Zsűri döntéshozatalához szükséges adatok biztosítása érdekében hozzájárulnak továbbá a megadott személyes adataik Trilak és az FTC részére történő továbbításához is.

 

Az adatvédelem körében és azzal kapcsolatosan játékosok tudomásul veszik, hogy az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: „Info tv.”) értelmében a Szervező kezeli a játékosok személyes adatait. Jelen játékszabályzatban rögzített kötelezettségeinek teljesítéséért a Lagardère Sports Hungary Kft., mint adatkezelő felel. Az adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-138983/2018.

 

A Szervező a Nyereményjátékban résztvevők személyes adatainak védelmét a lehető legmagasabb fokon kívánja biztosítani, ezen Játékszabályzatban foglaltakon túl is köteles minden olyan védelmi intézkedést megtenni, amelyeknek a költség/ráfordítás igénye és az ezáltal biztosítani kívánt védelmi szint egymással arányban van. A megadott adatokat a Szervező kizárólag a jelen Játékszabályzatban megjelölt célokra használja fel.

 

A Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik. A Játékos adatainak kezelésére kizárólag Magyarország területén kerülhet sor. A Szervező bármikor lehetőséget biztosít a Játékosnak arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, illetve kérje azok törölését vagy helyesbítését az alábbi címen: Budapest, 1091, Üllői út 129. Ezen kívül a Játékost megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is. Amennyiben a tiltakozása alapján a Szervező által meghozott döntéssel nem ért egyet, úgy a Játékos a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.) vagy bírósághoz fordulhat.

 

7.     Egyéb:

 

A Játékosok tudomásul veszik továbbá, hogy a beltéri festési munkálatok elvégzéséről és a Nyeremény átadásáról kép-, hang-, és filmfelvétel is készülhet; így a Játékosok - esetleges nyertesként történő kiválasztásuk esetére - hozzájárulnak ezen felvételek készítéséhez, valamint annak akár egészben, akár részleteiben - külön díjazás nélkül - a Szervező által marketing célokra történő nyilvánosságra hozatal útján történő felhasználásához. A kép-, hang-, és filmfelvételek kezelése tekintetében a fenti 6. pontban foglalt adatkezelési tájékoztatás megfelelően irányadó. A Játékos - nyertesként történő kiválasztása esetén - a Nyeremény átvételének feltételeként köteles erről írásbeli nyilatkozatot tenni a Szervező, illetve közreműködői felé.

 

A Facebook a Játékkal kapcsolatban semmilyen felelősséggel nem tartozik. A Facebook a Játékot nem szponzorálja, támogatja, felügyeli, illetve más módon sincs kapcsolatban a Játékkal. A Játékos az általa a Játék során átadott információkat a Szervező, illetve megbízottja, és nem a Facebook számára adja át.

 

 

Budapest, 2018.03.13.

Lagardère Sports Hungary Kft.

Szervező