RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK

 

“Segíts egy fradistán!” akció

 

1.     A nyereményjáték szervezője

 

A Lagardère Sports Hungary Kft. (székhely: Budapest, 1091, Üllői út 129.; adószám: 24892814-2-43; továbbiakban: „Szervező”) által szervezett, a https://www.facebook.com/groupamaarena/, a http://www.fradi.hu/https://www.facebook.com/fradi.hu oldalakon, Instagramon az @ftcofficial csatornán, valamint a Fradi mobil applikációban elérhető játék felhívásban (továbbiakban: ”Játék”) kizárólag azon 3. pontban meghatározott személyek körébe nem eső természetes személy (továbbiakban: ”Játékos”) vehet részt, aki a Játék időtartama alatt a személyes adatainak kezeléséhez hozzájárul, és a játékszabályzat (”Játékszabály”) feltételeit elfogadja. A játék aktív időszakában jelen játékszabályzat minden játékos számára hozzáférhető a http://www.groupamaarena.com oldalon bejegyzés formájában. A játékban való részvétel a jelen játékszabályzat teljes körű elfogadását jelenti.

 

2.     A nyereményjátékban résztvevő személyek:

 

A nyereményjátékban részt vehet minden 18 év feletti korlátozottan cselekvőképes, illetve minden cselekvőképes személy, aki megfelel a nyereményjáték részvételi feltételeinek. A nyereményjátékban nem vehetnek részt a Lagardère Sports Hungary Kft., a PPG Trilak Kft., továbbá a Ferencvárosi Torna Club alkalmazottai, és ezen személyeknek a jelenleg hatályos, Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1. § 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.

 

3.     A nyereményjáték leírása:

 

A nyereményjátékban résztvevő személyek a nyereményjáték “Jelölési” szakaszának időtartama alatt, a http://www.facebook.com/groupamaarena, https://www.facebook.com/fradi.hu http://www.fradi.hu/ oldalakon, Instagramon az @ftcofficial csatornán, valamint a Fradi mobil applikációban megosztott “Segíts egy fradistán!” felhívásban elérhető űrlap teljes kitöltésének segítségével, egy olyan fradistát, fradista családot ajánlanak a játék szervezői figyelmébe, akiknek anyagi vagy szociális helyzetéből adódóan, lakhatási körülményei nem kielégítőek, tisztasági festést igényelnek.

 

A “Jelölési” szakaszt követően a beérkezett jelöléseket a három tagból álló zsűri (továbbiakban: “Zsűri”) kiértékeli, majd kiválasztja azt az 1 (egy) személyt, akinek lakását/lakóházát a PPG Trilak Kft. támogatásában a szervezők kifestetik.

 

A Játék menete:

-     Jelölési szakasz: 2018.február 5 – 2018. március 30.

-     Nyertes kihirdetése: 2018. Április 6., 16:00

-     Munkálatok elvégzése:  2018. április 10. – 2018. Június 8.

-     Átadás: 2018. Június 8. 

 

Az akcióban nyertesként kiválasztásra kerülő fradista nyereménye a PPG Trilak Kft. által felajánlott és elvégeztetett festési munkálat otthonán.

A nyereményjáték 2018. február 5. 12 órától 2018. június 8. 12 óráig tart.

 

4.     Zsűri:

 

A „Jelölési” szakasz során teljes mértékben kitöltött űrlapok a Szervező által felállított 3 tagú zsűri (a továbbiakban: „Zsűri”) elé kerülnek. A zsűri egy tagja a Lagardère Sports Hungary Kft., egy tagja a PPG Trilak Kft., egy tagja pedig a Ferencvárosi Torna Club munkatársai közül kerül ki.

 

A nyeremények odaítélése a Zsűri kizárólagos mérlegelésén alapul, amelyért a Szervező nem vállal felelősséget. A Zsűri döntése ellen bármilyen jogorvoslat lehetősége kizárt.

 

A Zsűri a nyertes meghatározásakor 2 tartaléknyertest választ ki. A tartaléknyertesek azok, akiket a Zsűri az általa meghatározott szubjektív szempontok alapján a második, harmadik legjobb „Jelölés”-nek ítél meg. A tartaléknyertesek a Zsűri döntésének sorrendjében válnak jogosulttá a nyereményre, ha a nyertes vagy az előttük álló tartaléknyertes bármely okból nem jelentkezik nyereményéért.

 

5.      A részvételi feltételek:

 

A nyereményjátékban részt vehet, az a 2. pontban meghatározott személy, aki:

A nyereményjáték “Jelölési” szakaszának időtartama alatt, a http://www.facebook.com/groupamaarena,https://www.facebook.com/fradi.hu,  http://www.fradi.hu/ oldalakon, Instagramon az @ftcofficial csatornán, valamint a Fradi mobil applikációban megosztott “Segíts egy fradistán!” felhívásban elérhető űrlap teljes kitöltésének segítségével, egy olyan fradistát ajánlanak a játék szervezői figyelmébe, akiknek anyagi vagy szociális helyzetéből adódóan, lakhatási körülményei nem kielígtőek, tisztasági festést igényelnek.

 

A “Jelölési” szakaszt követően a beérkezett jelöléseket a Zsűri kiértékeli, majd kiválasztja azt az 1 (egy) fő nyertest, akinek lakását/lakóházát a PPG Trilak Kft. támogatásában a szervezők kifestetik.

 

A nyereményjátékban való részvétel további feltétele az adatkezelési feltételek elfogadása.

 

6.     Az eredményhirdetés:

 

Az eredményhirdetéssel egy időben a Szervező felveszi a kapcsolatot a nyertessel a Jelöléskor megadott elérhetőségeken keresztül.

Az értesítést követően a nyertesnek 72 óra áll rendelkezésre, hogy nyereményéért jelentkezzen. Amennyiben ezt nem teszi meg, úgy automatikusan a zsűrizéskor másodikként kiválasztott tartalék nyertes válik jogosulttá a nyereményre. Amennyiben a másodikként választott tartalék nyertes sem jelentkezik a megadott 72 órás határidőn belül, úgy a harmadik válik jogosulttá a nyereményre. 

 

7.     Nyeremény és a nyeremény átvétele

 

Az akcióban nyertesként kiválasztásra kerülő fradista nyereménye a PPG Trilak Kft. által felajánlott és elvégeztetett festési munkálat házán/lakásán. A nyeremény másra át nem ruházható, illetve készpénzre nem váltható.

 

8.     Adatkezelés:

 

A játékban való részvétel a nyereményjáték részvételi feltételei, valamint az adatkezelési feltételek elfogadását jelenti. A Játékban való részvétel önkéntes. A Szervező ezúton felhívja a Játékos figyelmét a Játékszabály és egyben az adatkezelés szabályainak figyelmes elolvasására. A Szervező semmiféle felelősséget nem vállal egyetlen felhasználóval vagy bármely más olyan személlyel szemben, aki a vonatkozó jogszabályok, szerződéses kötelezettségek, vagy a Játékszabályban foglalt rendelkezések megsértésével vesz részt a Játékban.

 

A Játékosok a jelentkezéssel tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy a játékban való részvétellel a megadott személyes adataikat a Szervező a Játékon keresztül nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatos feladatai ellátása céljából, a szükséges mértékben kezelje, ennek érdekében kifejezetten az előirányzott célhoz kötötten felhasználja.

 

Az adatvédelem körében és azzal kapcsolatosan játékosok tudomásul veszik, hogy az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. Törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban: „Info tv.„) értelmében a Szervező és közreműködő partnerei kezelik és dolgozzák fel a játékosok személyes adatait. Jelen játékszabályzatban rögzített kötelezettségeinek teljesítéséért a Lagardère Sports Hungary Kft., mint adatkezelő felel.

 

A Szervező a játékban résztvevők személyes adatainak védelmét a lehető legmagasabb fokon kívánja biztosítani, ezen játékszabályzatban foglaltakon túl is köteles minden olyan védelmi intézkedést megtenni, amelyeknek a költség/ráfordítás igénye és az ezáltal biztosítani kívánt védelmi szint egymással arányban van. A megadott adatokat a Szervező kizárólag a jelen játékszabályzatban megjelölt célokra használja fel.

 

A Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik. A Játékos adatainak kezelésére kizárólag Magyarország területén kerülhet sor. A Szervező bármikor lehetőséget biztosít a Játékosnak arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törölését vagy helyesbítését az alábbi címen: Budapest, 1091, Üllői út 129. Ezen kívül a Játékost megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is. Amennyiben a tiltakozása alapján a Szervező által meghozott döntéssel nem ért egyet, úgy a Játékos bírósághoz fordulhat.

 

9.     Egyéb:

 

A résztvevők tudomásul veszik továbbá, hogy a nyeremények átadásáról kép-, hang-, és filmfelvétel is készülhet; így a résztvevők hozzájárulnak ezen felvételek készítéséhez, valamint annak akár egészben, akár részleteiben - külön díjazás nélkül - a Szervező által szabadon, idő- és térbeli korlátozás nélküli, nyilvánosságra hozatal útján történő felhasználásához.

A Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékszabályt indokolt esetben egyoldalúan, bármely harmadik személy hozzájárulása nélkül megváltoztatassa. A megváltoztatott Játékszabályt azonnal közzéteszi a Groupama Aréna hivatalosan Facebook, Instagram és weboldalán.

A Facebook a Játékkal kapcsolatban semmilyen felelősséggel nem tartozik. A Facebook a Játékot nem szponzorálja, támogatja, felügyeli, illetve más módon sincs kapcsolatban a Játékkal. A Játékos az általa a Játék során átadott információkat a Szervező, illetve megbízottja, és nem a Facebook számára adja át.

 

A Szervező fenntartja a jogot a Játék megszakítására, felfüggesztésére. Amennyiben a Szervező felfüggeszti vagy megszakítja a Játékot, erről egyszerű közleményt jelentet meg a Szervező Facebook üzenőfalán. A Szervező továbbá jogfenntartással él a tekintetben is, hogy a jelen játékszabályzatban foglalt feltételeket vagy magát játékot akár a játék időtartama alatt előzetes bejelentés nélkül egyoldalúan kiegészítse, módosítsa vagy megszüntesse, illetve ajánlatát különösebb indokolás nélkül visszavonja.

 

A szabályzat módosításait, illetve a játék esetleges megszüntetéséről szóló értesítést a Szervező az előzőekben meghatározott formában teszi közzé Facebook oldalán, így az egyes Játékosok személyes felelőssége, hogy ezekről körültekintő avagy az előírt megfelelő módon közvetlenül tájékozódjanak.

 

Budapest, 2018.02.05.

Lagardère Sports Hungary Kft.

Szervező