RÉSZVÉTELI- ÉS JÁTÉKSZABÁLYZAT

 

"5 éves a Groupama Aréna Kvíz" nyereményjáték 

 

1. A nyereményjáték szervezője

 

A Lagardère Sports Hungary Kft. (székhely: Budapest, 1091, Üllői út 129.; adószám: 24892814-2-43; továbbiakban: „Szervező”) által szervezett, a https://www.facebook.com/groupamaarena/ és a https://www.instagram.com/groupama.arena.official/ oldalon elérhető játék felhívásban (továbbiakban: ”Játék”) kizárólag azon 3. pontban meghatározott személyek körébe nem eső természetes személy (továbbiakban: ”Játékos”) vehet részt, aki a Játék időtartama alatt a személyes adatainak kezeléséhez hozzájárul, és a játékszabályzat (”Játékszabály”) feltételeit elfogadja. A játék aktív időszakában jelen játékszabályzat minden játékos számára hozzáférhető a www.groupamaarena.com  oldalon bejegyzés formájában. A játékban való részvétel a jelen játékszabályzat teljes körű elfogadását jelenti.

 

2. A nyereményjátékban résztvevő személyek:

 

A nyereményjátékban részt vehet minden 18 év feletti korlátozottan cselekvőképes, illetve minden cselekvőképes személy, aki megfelel a nyereményjáték részvételi feltételeinek. A nyereményjátékban nem vehetnek részt a Lagardère Sports Hungary Kft. alkalmazottai, és ezen személyeknek a jelenleg hatályos, Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1. § 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.

 

3. A nyereményjáték leírása:

A nyereményjátékban résztvevő személyek a nyereményjáték időtartama alatt a https://www.facebook.com/groupamaarena/ vagy a https://www.instagram.com/groupama.arena.official/oldalon megosztott "Kvíz" nyereményjáték bejegyzésekre a "hozzászólások" mezőben kell megadni a bejegyzésben feltett kérdésekre a helyes választ. 

A szervező a részvételi feltételekben foglaltaknak megfelelő résztvevők között sorsolással dönt a nyertesről. A sorsolás és az eredményhirdetés időpontja: 2019. augusztus 12. 14:00. A szervező egy (1) fő nyertest hirdet.

A játék nyerteseinek nyereménye egy páros Telekom belépő a 2019. augusztus 13-án megrendezésre kerülő FTC-Dinamo Zagreb elleni labdarúgó mérkőzésre.

A nyereményjáték 2019. augusztus 10. (szombat) 12:00-tól, a 2019. augusztus 12. (hétfő) 12:00-ig tart.

 

4. A részvételi feltételek:

A nyereményjátékban részt vehet, az a 3. pontban meghatározott személy, aki:

a nyereményjáték időtartama alatt a a https://www.facebook.com/groupamaarena/ és a https://www.instagram.com/groupama.arena.official/ oldalon megosztott "Kvíz" nyereményjáték bejegyzésre a "hozzászólások" mezőben a helyes választ tünteti. 

4.2 A nyereményjátékban való részvétel további feltétele az adatkezelési feltételek elfogadása.

 

5. Az eredményhirdetés:

Az eredményhirdetéssel egy időben a Szervező felveszi a kapcsolatot a nyertessel Facebookon vagy Instagramon privát üzenetben.

Az értesítést követően a nyerteseknek 24 óra áll rendelkezésre, hogy nyereményeikért jelentkezzenek. Amennyiben ezt nem teszik meg, úgy automatikusan a sorsoláskor másodikként kihúzott tartalék nyertes válik jogosulttá a nyereményre. Amennyiben a másodikként kisorsolt tartalék nyertes sem jelentkezik a megadott 24 órás határidőn belül, úgy a harmadik, majd hasonló esetben a negyedik és az ötödik tartalék nyertes válik jogosulttá a nyereményre. Ha a hatodikként kihúzott tartalék nyertes sem jelentkezik a fentiek szerint, abban az esetben új sorsolásra kerül sor.

 

6. Nyeremény és a nyeremény átvétele

A játék nyertesének nyereménye egy páros Telekom belépő a 2019. augusztus 13-án megrendezésre kerülő FTC - Dinamo Zagreb elleni BL-selejtező labdarúgó mérkőzésre.

A nyeremény másra át nem ruházható, illetve készpénzre nem váltható.

7. Adatkezelés:

 

A játékban való részvétel a nyereményjáték részvételi feltételei, valamint az adatkezelési feltételek elfogadását jelenti. A Játékban való részvétel önkéntes. A Szervező ezúton felhívja a Játékos figyelmét a Játékszabály és egyben az adatkezelés szabályainak figyelmes elolvasására. A Szervező semmiféle felelősséget nem vállal egyetlen felhasználóval vagy bármely más olyan személlyel szemben, aki a vonatkozó jogszabályok, szerződéses kötelezettségek, vagy a Játékszabályban foglalt rendelkezések megsértésével vesz részt a Játékban.

A Játékosok a jelentkezéssel tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy a játékban való részvétellel a Facebook profiljukon megadott személyes adataikat a Szervező a Játékon keresztül nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatos feladatai ellátása céljából, a szükséges mértékben kezelje, ennek érdekében kifejezetten az előirányzott célhoz kötötten felhasználja.

Az adatvédelem körében és azzal kapcsolatosan játékosok tudomásul veszik, hogy az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: „Info tv.„) valamint a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint 95/46/EK rendelet hatályon kívüli helyezéséről szóló, az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (a továbbiakban: “GDPR”) értelmében a Szervező és közreműködő partnerei kezelik és dolgozzák fel a játékosok személyes adatait. Jelen játékszabályzatban rögzített kötelezettségeinek teljesítéséért a Lagardère Sports Hungary Kft., mint adatkezelő felel.

A Szervező a játékban résztvevők személyes adatainak védelmét a lehető legmagasabb fokon kívánja biztosítani, ezen játékszabályzatban foglaltakon túl is köteles minden olyan védelmi intézkedést megtenni, amelyeknek a költség/ráfordítás igénye és az ezáltal biztosítani kívánt védelmi szint egymással arányban van. A megadott adatokat a Szervező kizárólag a jelen játékszabályzatban megjelölt célokra használja fel.

A Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik. A Játékos adatainak kezelésére kizárólag Magyarország területén kerülhet sor. A Szervező bármikor lehetőséget biztosít a Játékosnak arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törlését vagy helyesbítését az alábbi címen: Budapest, 1091, Üllői út 129. Ezen kívül a Játékost megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is. Amennyiben a tiltakozása alapján a Szervező által meghozott döntéssel nem ért egyet, úgy a Játékos bírósághoz, illetve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat.

 

8. Egyéb:

 

A résztvevők tudomásul veszik továbbá, hogy a nyeremények átadásáról kép-, hang-, és filmfelvétel is készülhet; így a résztvevők hozzájárulnak ezen felvételek készítéséhez, valamint annak akár egészben, akár részleteiben - külön díjazás nélkül - a Szervező által szabadon, idő- és térbeli korlátozás nélküli, nyilvánosságra hozatal útján történő felhasználásához.

 

A Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékszabályt indokolt esetben egyoldalúan, bármely harmadik személy hozzájárulása nélkül megváltoztatassa. A megváltoztatott Játékszabályt azonnal közzéteszi a Groupama Aréna hivatalosan Facebook, Instagram és weboldalán.

 

A Facebook a Játékkal kapcsolatban semmilyen felelősséggel nem tartozik. A Facebook a Játékot nem szponzorálja, támogatja, felügyeli, illetve más módon sincs kapcsolatban a Játékkal. A Játékos az általa a Játék során átadott információkat a Szervező, illetve megbízottja, és nem a Facebook számára adja át.

 

A Szervező fenntartja a jogot a Játék megszakítására, felfüggesztésére. Amennyiben a Szervező felfüggeszti vagy megszakítja a Játékot, erről egyszerű közleményt jelentet meg a Szervező Facebook üzenőfalán. A Szervező továbbá jogfenntartással él a tekintetben is, hogy a jelen játékszabályzatban foglalt feltételeket vagy magát játékot akár a játék időtartama alatt előzetes bejelentés nélkül egyoldalúan kiegészítse, módosítsa vagy megszüntesse, illetve ajánlatát különösebb indokolás nélkül visszavonja.

A szabályzat módosításait, illetve a játék esetleges megszüntetéséről szóló értesítést a Szervező az előzőekben meghatározott formában teszi közzé Facebook oldalán, így az egyes Játékosok személyes felelőssége, hogy ezekről körültekintő avagy az előírt megfelelő módonközvetlenül tájékozódjanak.

 

Budapest, 2019.08.10.

Lagardère Sports Hungary Kft.

Szervező